Reklamacje

 1. Wszystkie towary oferowane w naszym sklepie są nowe, pochodzą z legalnego źródła.
 2. Wszystkie produkty są wolne od wad fizycznych i prawnych.
 3. Jeżeli klient po zakupie towaru znajdzie w nim wady fabryczne może skorzystać z możliwości złożenia reklamacji lub skorzystać z uprawnień gwarancyjnych.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni i w tym terminie po uznaniu reklamacji następuje wymiana towaru lub zwrot płatności na rachunek bankowy Klienta. W przypadku uznania reklamacji zostaną również zwrócone Klientowi koszty zwrotu towaru w wysokości nie wyższej niż koszty poniesione przez Klienta. W przypadku uznanej reklamacji Sprzedawca ponosi koszty ponownego nadania towaru do Klienta.
 5. Reklamacje należy składać pisemnie na adres:

JP Oils Sp. z o. o.
ul. Traktorzystów 28D
02-495 Warszawa
lub mailowo na adres:
sklep@jpoils.pl

Odstąpienie od umowy i zwrot towaru

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) klientowi przysługuje prawo zwrotu zakupionego towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki.
 2. Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie na piśmie oświadczenia o odstąpieniu przed upływem wyżej wskazanego terminu.

Wzór odstąpienia od umowy:

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

JP Oils Sp. z o. o.
ul. Traktorzystów 28D
02-495 Warszawa
sklep@jpoils.pl

Ja ………………………………………………………niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ……………………………………………………………………………………………..,
numer zamówienia………………………………………………………………………………..
Data zawarcia umowy to………………………………………….,
data odbioru ………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko………………………………………………………….. Adres………………………………………………………………………..
Data………………………………………………………………………….

 1. W efekcie odstąpienia umowę uważa się za niezawartą, a strony zwracają sobie spełnione świadczenia.
 2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty odesłania rzeczy. Wysokość kosztów zależy od taryfy operatora pocztowego.
 3. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 4. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku:
  a. w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  b. w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 6. Zwrot uiszczonych płatności nastąpi w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, Jednakże jeżeli Sklep nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrot następuje w takiej samej formie w jakiej nastąpiła płatność.